Přeshraniční spolupráce - o projektu

Navigace: Úvodní stránka » O projektu

O projektu

Výchozí situace projektu

Pohraniční regiony na česko-slovenské hranici jsou atraktivním prostředím s pestrou kulturní strukturou a vysokou stimulací cestovního ruchu. Obyvatelé příhraničních obcí vzájemně spolupracují na všech úrovních. Cílem projektu je posilnit tuto spolupráci prostřednictvím tvorby společné přeshraniční komunikační sítě na obou stranách slovensko-české hranice ve vybraných obcích. Pozitivní dopad by měly pocítit jak zúčastněné městské a obecní úřady, tak i občané regionů, které projekt zastřešuje, a v neposlední řadě turisté, přicházející do této oblasti. Díky nově zavedené informační technologii dojde k zefektivnění spolupráce mezi zúčastněnými na straně primárních cílových skupin (městské a obecní úřady), k ulehčení komunikace na straně sekundárních cílových skupin (občané měst a obcí) a k zatraktivnění a zmodernizování prostředí ve prospěch rozvoje cestovního ruchu na straně sekundárních cílových skupin (turisté). Pozitivním dopadem bude urychlení přenosu informací mezi zúčastněnými městy a obcemi, což vytvoří podmínky pro pružnější reagování na aktuální dění v regionu, a to nejen při řešení krizových situací. V konečném důsledku projekt podporou informatizace v regionu podpoří rozvoj odborné ekonomiky v pohraničních oblastech. Neodlučitelnou výhodou navrhovaného systému je bezpečnost komunikace, kterou garantuje, mobilita a časová úspora, kterou poskytuje, a jeho jednoduchá ovladatelnost. Do budoucna se počítá s aktualizací systému ve prospěch digitalizace obsahu a zavedení přeshraničních elektronických služeb.

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo prostřednictvím rozvoje informačních a komunikačních technologií posílit a prohloubit komunikaci a spolupráci měst a obcí na obou stranách slovensko-české hranice v regionu Frýdlantsko- Beskydy a Horné Kysuce. Zavedením komunikační platformy se způsob komunikace, vyměňování si informací, předávání zkušeností a společný postup při nejrůznějších situacích mezi zúčastněnými stranami zefektivnil a zjednodušil. Primární cílová skupina  profitovatuje zejména ze  zvýšené efektivity vzájemné spolupráce, větší flexibility a mobility, sekundární cílová skupina zase z rozšířených možností komunikace a ze zlepšující se turistické infrastruktury a informovanosti o možnostech cestovního ruchu. Projekt přímo přispěl k vytvoření bezpečnostní informační přeshraniční sítě, která je zaměřena na kooperaci a bezpečný přenos informací mezi městy a obcemi v daném regionu.

Specifické cíle projektu

Specifické cíle projektu byly stanoveny následovně:

  • Implementace přeshraniční komunikační strategie v regionu: Podpora budování přeshraniční sítě, která posilní vzájemnou spolupráci mezi zúčastněnými městy a obcemi.

 

  • Bezprostřední komunikace v bezpečnostní síti prostřednictvím PC a mobilních zařízení: Systém zabezpečuje bezpečný a rychlý způsob komunikace a přenosu informací. Svým charakterem a způsobem fungování zároveň poskytuje flexibilitu a mobilitu měst a obcí.

 

  • Zaměření na další rozvoj cestovního ruchu - výměnu informací a sdílení zkušeností na základě pravidelných setkání a networkingu.